Vak voltam Látok! | Dr. Joó Sándor

Prédikáció a látáshoz

Felele azért az és monda: Ha bűnös-é, nem tudom: egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. És gyakorlatilag az üdvösség abban áll, hogy az ilyen ember életében látható, tapasztalható változás történik. Az üdvösség gyakorlatilag ma nem egyéb, mint tökéletes metamorfózis, gyökeres megváltozás az élet minden területén. És Jézus Krisztus, az Üdvözítőm azért jött, hogy így üdvözítsen, azaz más emberré, új emberré tegyen, megváltoztasson, újjáteremtsen bennünket!

Mindenütt azt látjuk, hogy a Krisztussal való személyes, élő találkozás nyomán ilyen életmegújulás jár. A múlt alkalommal ezt az életváltozást az egyik legszemléletesebb eseten, Zákeus esetén szemléltük. A Krisztus ereje által megújult élet valóságát most egy másik példán szeretném bemutatni, ennek prédikáció a látáshoz történetbeli embernek az életében, aki születésétől fogva vak volt.

Mindenesetre azt olvassuk, hogy még a szomszédai is, akik azelőtt ismerték, alig ismernek rá most! Némelyek állítják, hogy ő az, aki ezelőtt vakon koldult itt, mások úgy vélik, hogy hasonlít hozzá. És ha ilyen nagy véleménykülönbségek lehetnek ezen a ponton, akkor ugyancsak nagy változásnak kellett történnie.

Az is történt. Hiszen prédikáció a látáshoz az ember nemcsak a testi vakságból gyógyult meg úgy, hogy most már nem kell koldulnia, új életet kezdhet - hanem a lelki vakságból is meggyógyult, és élő hitű emberré lett. Jézus ímé, itt is az egész embert megragadta, és mindenestől bevonta az Ő szabadító, megváltó munkájába.

Hágár és a látás Istene

Micsoda megújuláson mehetett át ez az ember! Képzeljük csak el, mit jelenthet prédikáció a látáshoz, amikor valaki soha semmit nem látott! Vakon született! Nem tudja, hogyan néznek ki a madarak, a virágok, sohasem gyönyörködött egy nyári naplemente színpompájában. Legfeljebb valami halvány elképzelése lehet mindezekről a dolgokról mások elmondása alapján. Mintha új világ tárulna föl előtte, egyik ámulatból a másikba esik.

Csodálkozva szemlélhette mindazokat a dolgokat, amik mellett mi naponta közönyösen megyünk el. Elcsodálkozhatott a levegőben úszó felhőkön, a fény és árnyék játékán, a bogarakon, a ringó búzamezőkön, mindenen! Minden nap új és új csodával volt tele az élete. Minden pillanat újabb és újabb meglepetést hozott a számára. És ez így van most is és mindig, amikor egy ember megújul a Krisztusban való találkozásban, a Vele való közösségben, ti.

És itt most nem akarom elszellemiesíteni ezt a csodát, nem a lelki vakságunkra, és nem a lelki szemünk megnyílására gondolok most. Tudom, hogy úgy szoktuk alkalmazni ezt az Igét, hogy Jézus megnyitja az embernek azt a belső lelki látását, amivel prédikáció a látáshoz az ember a saját bűneit, az Jógi látás-helyreállítási technika megváltó szeretetét, Jézus személyében az Isten Fiát Ez is igaz, de most nem erről van szó.

  1. Cseri Kálmán - LELKI LÁTÁS
  2. A látás működésének életkorral kapcsolatos jellemzői
  3. Herpeszes keratitis látás helyreállítása
  4. Vak voltam Látok! | Dr. Joó Sándor
  5. Vektor nézd meg

Prédikáció a látáshoz arról, hogy amikor Jézus megváltó hatalma alá kerül egy ember élete: egyszerre kiszabadul a nyomasztó, szürke, megszokott, egyhangú, unalmas vagy keserves körforgásából. A legtöbb ember nem látja azt, hogy milyen érdekes az élet, mennyire tele van csodákkal. A modern ember egyik legnagyobb nyomorúsága az, hogy elfelejtett csodálkozni, sőt: nem tud már semmin sem csodálkozni, elámulni.

prédikáció a látáshoz

Bár néha még a technika csodáin, vagy valamilyen sportágban elért új világrekordon el-elcsodálkozik, hogy lám, mit tud az ember! De azon már nem, hogy mit tud az Isten! Nem ejt ámulatba bennünket az evangélium, az, hogy Isten szól hozzánk, nem döbbenünk meg azon, hogyan lehetséges az, hogy Isten az istentelen embert igaznak nyilvánítja, hogyan lehetséges az, hogy az Úr Jézus hajlandó egy asztalhoz ülni velem!

Mindezek a csodálatos tények olyan megszokottá váltak már a számunkra, hogy senki sem csodálkozik már rajtuk! Sőt, annyira prédikáció a látáshoz is tud már válni számunkra mindaz, amit Isten mondhat, hogy másodszor is meghallgatni ugyanazon a vasárnapon délután is: ez még csak eszünkbe sem jut már! Elég azt egyszer végig ülni! Ki tud igazán örülni annak, hogy bűnei megbocsáttattak a Krisztus érdeméért?

Kinek a szíve dobban meg a nagy ujjongástól, amikor hallja a bűnbocsánatot hirdető Igét? A totón nyerni pár ezer forintot: az már jobban izgalomba hozna! Az már igazán váratlanul nagy öröm lenne!

JÉZUS LÁTÁSÁVAL LÁTNI

A szürke, eseménytelen, érdektelen megszokottság átka nehezedik ránk még itt, a templomban is. Még a Krisztus egyházából is valami egyhangú, unalmas ügyet csináltunk. Ugyanúgy, mint régen a farizeusok, akik, amikor egyszer egy boldog asszony valami igen drága nárdus-kenetet alabástrom szelencéből az Úr Jézus lábára öntött, megbotránkoztak rajta, és kicsit hibbant elméjűnek tartották azt a rajongó asszonyt. Még az egyház sem tud már csodálkozni!

Hágár és a látás Istene

Belecsodálkozni az Isten hatalmába! Isten rendkívüli jóságába és bölcsességébe! Kritikánk azonban annál több van Vele szemben. Mi jobban eligazgatnánk a világot. Megkritizáljuk Isten világkormányzó tevékenységét, mégpedig ugyanazzal a szájjal, amelyiket Ő naponként ellát, megelégít.

Lelki vakság, lelki látás

Ökölbe szorítjuk ugyanazt a kezet, amelyiket Ő naponta az Ő ajándékával megtölt. Nos, Testvérek, nincs-e valami végzetesen nagy baj a szemünkkel, a látásunkkal? Mint ahogyan a kisgyermek nagy, csodálkozó szemekkel mered bele a világba, mert minden érdekes és új a számára, úgy Isten gyermeke sem tud soha betelni Isten nagyságos dolgainak a látásával.

Az újjászületett ember, a megújult ember, az Isten embere: csodálkozó ember! Gyermekek szokták rengetegszer kérdezni, hogy: miért? Miért van ez így, az úgy? Miért van olyan végtelen türelme velem szemben? Ez történik ma is akkor, amikor Krisztus megszólít, megérint, meggyógyít, megment, üdvözít valakit!

prédikáció a látáshoz

Kezdi látni Isten országát: Isten uralma alatt kezdi látni a világot, ugyanazokhoz a dolgokhoz másként viszonyul, ugyanazokat a dolgokat másként értékeli és érzékeli. Csupa szép, érdekes, nagyszerű dolgokkal telik meg az élete. Például valaki elmondta egyszer, hogy életének volt egy nagy fájdalma, csalódása, ami alatt szenvedett, ami lassan keserűvé, cinikussá és panasszal telivé tette.

Mint roskadt, szomorú ember vonszolta magát, és így találkozott egyszer Jézussal.

Prédikáció a látáshoz, Földvári Tibor - JÉZUS LÁTÁSÁVAL LÁTNI

Hallotta a szavát, engedett neki, megnyitotta magát előtte, befogadta Jézust az életébe, befogadta a fájdalmába is, engedte, hogy Ő rendelkezzék azzal: egyszerre úgy tapasztalta, hogy ugyanaz a fájdalom, ami azelőtt lesújtotta, most fölemeli, ami elernyesztette, most megedzi - fájdalmát nem ellenségnek látta többé, hanem szövetségesnek, segítőeszköznek a magasabb, a teljesebb élet felé!

Eddig mindig azt a szomorú emléket látta, amiből, mint egy forrásból a szenvedése származott, most azonban mintegy megnyílt a szeme és most már azt az eredményt, azt a célt látja, ami prédikáció a látáshoz viszi Isten ezen az úton. Megtanulta, hogy nem az a fontos, honnan ered szenvedése, hanem az, hogy hová vezet! De így megvilágosodott előtte az, hogy valóban minden javára van azoknak, akik Istent szeretik. Látni az Isten országát, az Isten uralmát még a szenvedésben is: nagyszerű.

Krisztus szava, Krisztus érintése nyomán a szemünk látása is megváltozik és másként látjuk a világot, az életet, a családunkat, a foglalkozásunkat, a nemzetközi politikát, mindent! Ez a másként azt jelenti: Isten uralma alatt! Itt prédikáció a látáshoz fölmerül ugyanaz a kérdés, ami a múlt vasárnap, hogy ti.

Ma egy hete azt mondtam, hogy ez titok, csoda, emberi szavakkal kifejezhetetlen műve a megváltó Istennek. Nos: itt, ebben a történetben mintha többet megtudnánk a "hogyan" kérdésére vonatkozólag. Hiszen azt olvassuk, hogy Jézus a nyálából csinált sarat és rákente a vak szemeire s elküldötte megmosdani a Siloám tavában. Nos: azt hiszem, itt sem a módszer a fontos, ahogyan Jézus meggyógyítja ezt prédikáció a látáshoz embert, nem a metódus, vagy legalábbis a prédikáció a látáshoz nem lehetne általánossá tenni - minden emberrel szemben más-más módszert alkalmaz az Úr, olyant, ami az illetőnek a legjobban megfelel - hanem máson van itt a hangsúly.

Azon, hogy Jézus egészen másként látja ezt az embert is, meg Betűtípus a látásra is, egészen másként viszonyul hozzájuk, mint bárki más. Mert nézzétek: Zákeust például mindenki hitványnak, utolsónak, becstelennek tartotta, olyannak, akivel nem érdemes szóba állni, úgy volt elkönyvelve a köztudatban, mint áruló, aki elveszett a népközösség számára.

Egyedül Jézus volt az, aki ebben az emberben is meglátta prédikáció a látáshoz, hogy ő is az Ábrahám fia, tehát az ígéret örököse.

Számára is lehet még üdvösség. Itt is: adva van egy vak koldus. Nem sok fantázia lehet egy ilyen életben. Reménytelen eset. Az egyetlen érdekes mozzanat, amit az emberek látnak benne, az, hogy jó vitatéma a bölcselkedésre: ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született? Egyébként a világ belenyugszik, hogy ez már így van, vakon született a nyomorult, nem lehet segíteni rajta.

prédikáció a látáshoz

Jézus az egyetlen, aki itt is másként látja az esetet, aki nem nyugszik bele abba, hogy ez prédikáció a látáshoz ember vak és koldus, hanem meglát a számára egy egészen más lehetőséget, más életet. Krisztusnak ez a látása: teremtő látás. Az melyik napszakban jobb a látása látása, akik Zákeusban is, ebben a vakban is csak a látástól csökken a betegség rosszat, a megváltozhatatlant látták: a halálba taszít, a halált munkálja, hiszen abban rögzíti meg a szerencsétlen embert, hogy nincs menekvés, nincs javulás, nincs remény, Jézus látása azonban ezzel szemben teremtő látás.

Jézus úgy látja bele a jót, a mást az prédikáció a látáshoz, hogy az meg is jelenik benne: Zákeus jószívű, önzetlen, szegényeken segítő emberré válik, az előtt a vak ember előtt pedig föltárul egy egész világ, amit eddig nem látott!

És így van ez ma is, veled is! Akármi a véleményed önmagadról, prédikáció a látáshoz másoknak rólad: Jézus benned is azt a valakit látja, akivé az Ő ereje által lehetsz! Benned is az Isten gyermekét látja, azt az örökkévaló értéket, akiért vérét adta a keresztfán. A saját maga véres halálának és dicsőséges feltámadásának a hátterében látja az életedet: beléd látja önmagát! És ezzel a teremtő látásával meg is jelenik benned az új élet!

Ha egy szegény ember fia találja ki, hogy milyen jó lenne, ha király fia lehetne: ettől még nem lesz azzá. De ha a király jelenti ki ugyanazt, az más, akkor e kijelentés hiteles, általa a szegény fiú királyfivá minősül át!

Így van ez velünk is. Ha a királyok Királya jelenti ki: Megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy: akkor itt történt valami közted és Isten között, olyan valami, aminek az egész további életedre kihatása van. Akkor te valóságosan is Prédikáció a látáshoz gyermekévé lettél! Hagyjad, hogy úgy lássa beléd Jézus az új életet, hogy az megjelenjék benned, úgy szólja hozzád az Ő teremtő szavát, hogy az újjáteremtsen.

Ez a prédikáció nem angyali üzenet, még csak nem is egy prófétának vagy apostolnak a szava, de bizonyságtétel arról, hogy itt az Isten köztünk Jézus Krisztusban, az Igében.

prédikáció a látáshoz

Az a történetbeli vak ember sem tudta, hogy az a valaki, akivel beszélget, nem más, mint maga az Úr Jézus Krisztus, az Isten Fia. Felele az és monda: Ki az, Uram, hogy higyjek benne? Monda pedig néki Jézus: Láttad is őt, és a ki beszél veled, az az. Az pedig monda: Hiszek, Uram.

Lelki vakság, lelki látás

És imádá Őt. Kövesd a látóvá lett vaknak a példáját, aki "monda: Hiszek, Uram! A weblapon található prédikációk "joosandor. Több prédikációra kiterjedő, vagy profitorientált felhasználáshoz azonban az oldal tulajdonosának írásbeli engedélye szükséges.